Polityka prywatności

1. Wprowadzenie do ochron danych osobowych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej deklaracji w przedmiocie ochrony danych, która została zamieszczona pod tą kopią.

Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie (tj.„Administrator Danych Osobowych”, dalej „ADO”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, której dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku dzielenia się przez Ciebie z nami Twoimi danymi. Może to być na przykład informacja wprowadzona do naszego formularza kontaktowego.Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te obejmują głównie informacje techniczne (np. Przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Te informacje są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej.

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego korzystania ze strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o twoje informacje?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za tego rodzaju ujawnienia. Masz również prawo zażądać, aby Twoje dane zostały poprawione, zablokowane lub usunięte. Nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do złożenia skargi we właściwego organu nadzoru.Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w deklaracji ochrony danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje zachowania zostaną poddane analizie statystycznej podczas odwiedzania naszej witryny. Takie analizy są przeprowadzane głównie za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Twoich zachowań przeglądania są prowadzone anonimowo.

Możesz sprzeciwić się takim analizom lub uniemożliwić ich działanie, nie używając określonych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z poniższą deklaracją ochrony danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony i jej zasobów bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją ochrony danych.
Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja ochrony danych wyjaśnia, które dane gromadzimy, jak również cele, do których używamy tych danych. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. przez komunikację e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Administratorem Danych Osobowych na tej stronie to:

WALLRAM Cantool-Europe S.p.z o.o.
Ul. Spokojna 10
32-080 Zabierzów-Kraków
Poland
phone: +48 12 285 38 28
fax: +48 12 257 97 96
e-mail: cte@wallram.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. Imiona, adresy e-mail itp.).

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla Państwa firmy.

Dipl.-Ing. Lars Ebertz im Auftrag der L-E-C.COM GmbH
Ober den Wiesen 17 35756 Mittenaar
Telefon: +49 2778 6969 10
E-mail: lars@ebertz-datenschutz.de

Informacja o przekazywaniu danych do USA

Nasza strona korzysta w szczególności z narzędzi firm zlokalizowanych w USA. Podczas działania tych narzędzi Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery tych firm. Musimy zaznaczyć, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych firmom zajmującym się bezpieczeństwem, bez możliwości podjęcia przez Państwa, jako osobę, której te dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko takim działaniom. Nie można zatem wykluczyć, że władze Stanów Zjednoczonych (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Państwa dane na serwerach amerykańskich dla celów monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na tę działalność w zakresie przetwarzania danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres operacji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę. W tym celu należy jedynie wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które nastąpiło przed Państwa odwołaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres czynności przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również cofnąć zgodę, którą już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miały miejsce przed cofnięciem zgody. Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO).

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 par. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie przyczyn wynikających z twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Aby ustalić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszą deklaracją ochrony danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, na które masz wpływ, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (sprzeciw zgodnie z art. 21 pkt 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim., masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. To dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, twoje dane osobowe nie będą już dłużej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 rozdz. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi we właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do rejestrowania skargi w organie nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo żądać, abyśmy przekazywali wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu wypełnienia umowy, które zostaną przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli powinieneś zażądać bezpośredniego przekazania danych innemu ADO, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operator strony internetowej, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //”, a także na wygląd ikony kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Możesz również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać wprowadzenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany w sekcji „Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich likwidacji.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 par. 1 RODO, twoje prawa i nasze prawa będą musiały być wzajemnie ważone. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub roszczeniem, wykonywaniem lub obroną praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego przytoczonych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”, aby przesłać nam materiały promocyjne i informacyjne, których wyraźnie nie zażądaliśmy. Operatorzy tej strony i jej stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony korzystają z tzw. Plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjaznej dla użytkownika, skuteczniejszej i bezpieczniejszej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.
Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie zostaną umieszczone i aby umożliwić Ci akceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczenie akceptacji plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.
Pliki cookie wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których chcesz użyć (np. Funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 par.1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany dostęp do usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omówione oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Logi Serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie nam komunikuje. Informacje obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera dostępu
 • Czas zapytania serwera Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 par.1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionym błędów obrazowaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie dane kontaktowe w nim zawarte zostaną przez nas zapisane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania, a w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.
W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Masz prawo do odwołania w dowolnym momencie każdej udzielonej nam zgody. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miały miejsce przed unieważnieniem.
Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają z nami do czasu, aż poprosisz nas o usunięcie danych, cofnięcie zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. Po zawarciu umowy nasza odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych – w szczególności okresów przechowywania.
Wniosek e-mailem, telefonicznie lub faksem
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie tych danych opiera się o art. 6 par.1 lit. b RODO, jeśli wniosek dotyczy wykonania umowy lub jeśli konieczne jest przeprowadzenie środków przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas.
Dane wysyłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają z nami, dopóki nie poprosisz nas o usunięcie, unieważnienie zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych (np. Po zakończeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji internetowej usługi analizy Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics i wykorzystanie tego narzędzia analizy opiera się na art. 6 pkt 1 lit.f RODO. Operator tej witryny ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników, aby zoptymalizować zarówno usługi oferowane online, jak i działania reklamowe operatora.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Twój adres IP będzie skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jej przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej witryny w celu generowania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i świadczenia innych usług na rzecz operator tej strony internetowej związany z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie zostanie połączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczki przeglądarki

Masz opcję, aby zapobiec archiwizacji plików cookie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony. Ponadto masz opcję uniemożliwienia nagrywania danych wygenerowanych przez plik cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzania tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki – dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Sprzeciw wobec zapisu danych
Możesz zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji, który uniemożliwia zapisywanie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Deklaracji prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
Przetwarzanie danych kontraktowych
Wykonaliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie danych kontraktowych i wdrażamy najostrzejsze przepisy niemieckich agencji ochrony danych przy pełnym wykorzystaniu Google Analytics.
Parametry demograficzne udostępniane przez Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnionej przez Google Analytics. Umożliwia generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Źródłami tych informacji są związane z zainteresowaniami reklamy Google, a także dane uzyskane od zewnętrznych dostawców. Te dane nie mogą być przydzielone konkretnej osobie. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, dokonując odpowiednich zmian ustawień dotyczących reklamy na swoim koncie Google lub możesz ogólnie zabronić rejestrowania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec zapisu danych”.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące poziomu użytkownika lub incydentu przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) zostaną anonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij poniższy link:
[borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”]

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta ze statystyk narzędzia WordPress w celu statystycznej analizy informacji o dostępie użytkownika. Dostawcą rozwiązania jest Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Stats używa plików cookie, które są przechowywane na twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z tej strony. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Twój adres IP staje się anonimowy po przetworzeniu i przed przechowywanie danych.
Pliki „WordPress Stats” pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.
Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analizy opiera się na art. 6 par.1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie wzorców użytkowników, aby zoptymalizować oferty internetowe i reklamowe operatora.
Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz powiadamiany w każdej chwili o umieszczeniu plików cookie i możesz zezwolić na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.
Masz możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu i wykorzystywaniu danych w celu przyszłego wpływu, umieszczając plik cookie rezygnacji w przeglądarce, klikając następujący link: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

5. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz subskrybować biuletyn oferowany na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymanie biuletynu. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone ani gromadzone tylko na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać takie dane wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać takich danych osobom trzecim.
Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Możesz odwołać zgodę na archiwizację danych, adres e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, na przykład klikając link „Wypisz” w biuletynie. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.
Dane, które archiwizujesz u nas w celu subskrypcji biuletynu, będą archiwizowane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu dane zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które archiwizowaliśmy dla innych celów.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Aby upewnić się, że czcionki używane na tej stronie są jednolite, niniejsza strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Gdy uzyskasz dostęp do strony w naszej witrynie, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.
W tym celu używana przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do naszej witryny. Korzystanie z Google Web Fonts opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w jednolity i atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO. Jeśli chodzi o RODO, jest to uzasadniony interes.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij ten link:
https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
mapy Google
Za pośrednictwem interfejsu API ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, musisz zapisać swój adres IP. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad przesyłaniem danych.
Korzystamy z Map Google, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie internetowej były łatwe do znalezienia. Stanowi to uzasadniony interes określony w art. 6 par.1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć w Deklaracji prywatności Google pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Usługi niestandardowe

Rekrutacja

Oferujemy odwiedzającym stronę możliwość składania nam wniosków o pracę (np. Za pośrednictwem poczty e-mail, za pośrednictwem usług pocztowych poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego online). Poniżej przedstawiamy zakres, cel i wykorzystanie danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych nastąpi zgodnie z obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.
Zakres i cel zbierania danych
Jeśli prześlesz nam podanie o pracę, przetworzymy wszelkie powiązane dane osobowe (np. Dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) Możesz odwołać dowolną zgodę wyrażoną w dowolnym momencie. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie podania o pracę.
Jeśli podanie o pracę powinno skutkować rekrutacją, dane, które przesłałeś, zostaną zarchiwizowane na podstawie Kodeksu Pracy

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci stanowiska, jeśli odrzucisz ofertę pracy, wycofasz swoją aplikację, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub poprosisz nas o usunięcie twoich danych, będziemy przechowywać Twoje przesłane dane, w tym wszelkie fizycznie złożone dokumenty aplikacyjne przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu składania wniosków (okres przechowywania), aby umożliwić nam śledzenie szczegółów procesu składania wniosku w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) .

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że będziemy podlegać jakimkolwiek innym obowiązkom ustawowym lub jeśli istnieją inne podstawy prawne do dalszego przechowywania danych. Jeśli można przewidzieć, że przechowywanie danych będzie konieczne po upływie okresu przechowywania (np. z powodu nieuchronnego lub oczekującego postępowania sądowego), dane nie będą usuwane, dopóki dane nie staną się nieistotne. Pozostaje to bez uszczerbku dla innych ustawowych okresów przechowywania.

Edit your Privacy Preference

Ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie dla WALLRAM Cantool-Europe
Sp. z o.o. Dlatego WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i w ich kontekście, włączając ustawę o telekomunikacji (TKG), ustawę o mediach (TMG) oraz ustawę federalną o ochronie danych (BDSG). Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące tego kiedy i w jakim celu WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe.

Zakres stosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności objaśnia naturę, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez dostawcę usługi:

WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 10
32-080 Zabierzów-Kraków
Polska

tel.: +48 12 285 38 28
faks: +48 12 257 97 96
e-mail: cte@wallram.com

na niniejszej stronie (dalej „oferta”).

Podstawę prawną dla ochrony danych można znaleźć w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) oraz w ustawie o mediach (TMG).

Analiza i optymalizacja strony internetowej

Przy odwiedzinach strony WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o., przeglądarka, z której korzysta użytkownik, wysyła pewne informacje na serwer, który jest hostem dla stron internetowych WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o.

Informacje te obejmują:

 • Adres IP
 • Datę i godzinę odwiedzenia strony
 • URL odwiedzonej strony
 • URL wcześniej odwiedzonej strony, jeśli podążono za linkiem (tzw. „odsyłacz”)
 • Typ i wersję przeglądarki internetowej
 • Typ i wersję systemu operacyjnego
 • Rozdzielczość ekranu
 • Zainstalowane wtyczki (np. Flash lub Adobe Reader)

WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. ewaluuje te informacje w celu uczynienia stron bardziej przejrzystymi i przyjaznymi dla użytkownika. Ocena ta nie pozwala na identyfikację jednostki, lecz umożliwia anonimową ewaluację zbiorów danych.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowego serwisu analiz oferowanego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „ciasteczka” (ang. „cookies”), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika, mającymi pomóc stronie internetowej przeanalizować sposób, w jaki użytkownik z niej korzysta. Informacje generowane przez ciasteczka dotyczące korzystania ze strony przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku włączenia anonimizacji IP, Google skróci / nada anonimowość ostatnim ośmiu znakom adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych stron Umowy w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany i skrócony przez serwery Google w USA. W imieniu dostawcy strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do celów oceny wykorzystania strony internetowej przez użytkowników, sporządzania sprawozdań na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów strony oraz świadczenia innych usług na rzecz dostawcy strony związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić wykorzystywania ciasteczek poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, iż wyłączenie obsługi ciasteczek może wiązać się z uniemożliwieniem pełnego wykorzystania wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

Ponadto można zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych generowanych przez ciasteczka oraz korzystanie ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej wtyczki do przeglądarki pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-US.

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics za pomocą kliknięcia na link. Ciasteczko wyjścia zapobiegające przyszłemu przechwytowi danych użytkownika zostaje aktywowane w momencie odwiedzin niniejszej strony internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajduje się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Należy zwrócić uwagę, że Google Analytics został rozszerzony kodem „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego przechwytu adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Ciasteczka

W związku z dostarczaniem stron internetowych WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o korzysta z „ciasteczek”. „Ciasteczka” (ang. „cookies”) są niewielkimi plikami tekstowymi, które serwer będący hostem dla stron internetowych WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o wysyła do klienta, np. informacje dotyczące notebooka lub tabletu, z jakiego użytkownik korzysta odwiedzając strony WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. Ciasteczka są tam zapisywane i odsyłane z powrotem na serwer, kiedy następnym razem użytkownik ponownie odwiedza stronę WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o.

Ciasteczka wykorzystywane przez WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. gwarantują, że użytkownik nie musi się ponownie logować ani ponownie wprowadzać danych.

WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. wykorzystuje do przechowywania danych zarówno krótko-, jak i długoterminowe ciasteczka. Można zmienić ustawienia przeglądarki w celu usunięcia zapisywania ciasteczek. Niemniej usunięcie ciasteczek może kolidować ze zdolnością użytkownika do korzystania ze zwyczajowej lub pełnej funkcjonalności niektórych stron internetowych w sposób pełni operacyjny.

Dalsze informacje dotyczące ciasteczek można uzyskać w Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V., Berliner Allee 57, 40212 Düsseldorf (meine-cookies.org).

Wtyczki społecznościowe

WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. na niektórych ze swoich stron internetowych posiada wbudowane „wtyczki społecznościowe”. Wtyczka jest oprogramowaniem zintegrowanym z innym programem w celu rozszerzenia jego funkcjonalności. „Wtyczka społecznościowa” oznacza wtyczkę sieci społecznościowej.

Strona internetowa WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. wysyła:

 • Adres IP
 • Datę i godzinę odwiedzenia strony
 • URL odwiedzonej strony
 • URL wcześniej odwiedzonej strony, jeśli podążono za linkiem (tzw. „odsyłacz”)
 • Typ i wersję przeglądarki internetowej
 • Typ i wersję systemu operacyjnego
 • Rozdzielczość ekranu
 • Zainstalowane wtyczki (np. Flash lub Adobe Reader)

Bezpieczeństwo

WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. podjęła kompleksowe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez WALLRAM Cantool-Europe Sp. z o.o. Środki te są regularnie poddawane przeglądowi i dostosowywane do postępu technicznego.